Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

ladypsychosexy
ladypsychosexy
9849 f540 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna
ladypsychosexy
9850 2b32 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna
ladypsychosexy
9874 5abd 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna

October 29 2018

ladypsychosexy
3463 4f10 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainto-black into-black
ladypsychosexy
8699 ac93 500
ladypsychosexy
3069 8108 500

October 08 2018

ladypsychosexy

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahavingdreams havingdreams

October 07 2018

ladypsychosexy
ladypsychosexy
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver

October 03 2018

ladypsychosexy
1037 f379 500
Reposted fromwagabunda wagabunda viainto-black into-black
ladypsychosexy
6341 576d
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
6237 7a3d 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viacholera cholera
3000 2475 500
Reposted fromspirits spirits viacarmenluna carmenluna
ladypsychosexy
1481 4bf0
Reposted fromkrzysk krzysk viacats cats
2962 80bb
Reposted fromerial erial viainto-black into-black
9948 f506 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry via0 0
ladypsychosexy
4528 cd01 500
"I stopped looking for the light. I decided to become it instead".

April 02 2018

ladypsychosexy
3978 270c 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaMakeMePurr MakeMePurr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl